DUFFETY family

duffety

Joan Duffety - ??

Gilbert Duffety -

Dennis Duffety -

James Duffety -