SAMWAYS family

samways

Fanny SAMWAYS -

John SAMWAYS -

Laura SAMWAYS -

Amy SAMWAYS -

Frederick SAMWAYS -

Thomas SAMWAYS - ??

Charles SAMWAYS -

Eva SAMWAYS -

Matilda SAMWAYS -

William SAMWAYS -

Ruth Samways

Harry Samways -

Edward Samways - ??